Вилківська дитячо-юнацька спортивна школа

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ
                                             Міністерство освіти і науки України 

                                                                Відділ освіти Кілійської райдержадміністрації  

                                                                          Вилківська  ДЮСШ

                                                                     68355, м. Вилкове  Одеської обл.  Кілійського р-ну

 

                                     Затверджено  на загальних зборах

                            КЗ КРР «Вилківська дитячо –

                           юнацька спортивна школа»

                                               Протокол № 1 від “___” вересня 2014 р.

                                                   Наказ № ____ від «____» вересня 2014 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ
Комунального закладу Кілійської районної Ради

Вилківська дитячо- юнацька спортивна школа

 

1. Загальні положення.
1.1. Положення про батьківський комітет (надалі – комітет) Комунального закладу Кілійської районної Ради «Вилківська дитячо - юнацька спортивна школа (надалі - ВДЮСШ) розроблене на підставі Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440.

 

1.2. Комітет школи є добровільним громадським  формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у ВДЮСШ.

 

1.3. У своїй діяльності комітет школи керується Конституцією України, Законами України Про освіту, Про загальну середню освіту, Про обєднання громадян Статутом ДЮСШ, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами з прав дитини.


1.4. До складу  комітету  входять активні і авторитетні батьки. Очолює комітет голова. Комітет  підкоряється і підзвітний  загально шкільним батьківським зборам.


1.5. Для координації роботи  до складу батьківського комітету  входить психолог ДЮСШ.


1.6. Комітет працює за планом і регламентом, що узгоджені з директором ДЮСШ.


1.7. Рішення комітету є рекомендаційними. Обов’язковими є тільки ті рішення комітету, з метою реалізації яких видається наказ по ДЮСШ.

 

1.8. Листування комітету з питань, що відносяться до його компетенції, ведеться від імені позашкільної установи, документи підписують директор ДЮСШ та голова комітету.


2. Мета, завдання, основні принципи діяльності. 

 

 Метою діяльності комітету школи є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань ДЮСШ.


2.1. Основними напрямками діяльності  комітету школи є:
 - створення банку даних батьківських ресурсів, який формується за допомогою даних опитування, анкетування, індивідуальних бесід із батьками. Визначаються можливості кожної сім’ї щодо матеріальної, фінансової, практичної допомоги  школі;

 - організація спільних справ батьків і дітей: спортивних змагань, свят, концертів, суботників, екскурсій, виставок, оглядів тощо. Актив комітету  використовує банк батьківських ресурсів і можливостей. Надає їм допомогу у підготовці конкретної справи та її проведенні. Сприяє організації канікул.

- розповсюдження передового досвіду сімейного виховання. Це здійснюється через батьківські збори, читацькі конференції, диспути, дискусії;

- сприяння забезпеченню оптимальних умов для організації учбово – тренувального та виховного процесу, надання допомоги у придбанні спортивного обладнання, форми, у підготовці научного методичного приладдя;

- контроль організації якості  проведення УТП і УТЗ, медичного обслуговування, організації безпечних умов  здійснення учбово-тренувального процесу, виконання санітарно-гігієнічних правил і норм.

- розгляд звертань на свою адресу, а також звертання з питань, віднесених дійсним  положенням до компетенції комітету, за дорученням директора ДЮСШ;

- взаємодія з педагогічним колективом ДЮСШ з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності  серед неповнолітніх учнів;

- прийняття рішень щодо одноразового добровільного благодійного внеску  від батьків на загальношкільні потреби.

 

2.2Основними завданнями батьківського комітету школи є сприяння створенню умов для: 
– формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції;
– становлення учнівського самоврядування;
-  виховання в учнів шанобливого ставлення до державних символів та святинь, української культури, символіки школи, підвищення  рівня вихованості учнів – спортсменів;

– сприяння розвитку природних здібностей учнів – спортсменів та підтримка обдарованої молоді;
- формування в учнів – спортсменів загальнолюдської культури і моралі;
– захисту і збереження життя і здоров’я дітей;
– здобуття учнями додаткової освіти, отримання знань та навичок за їх інтересами;
– запобігання бездоглядності дітей у вільний від уроків час;
– всебічного зміцнення зв’язків між родинами  та школою з метою встановлення єдності виховного впливу на дітей;
– залучення батьківської громадськості до профорієнтації учнів та позашкільної роботи;
– організація роботи з розповсюдження правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
– вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою;
– всебічно сприяти підвищенню авторитету школи. 


3. Основними принципами діяльності батьківського комітету школи є:

– законність;

– гласність;
– колегіальність;
– толерантність;
– виборність;
– організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
– підзвітність і відповідальність перед загальними батьківськими зборами.


4. Організація роботи батьківського комітету школи. 

 

4.1. Батьківський комітет школи формується з представників батьків учнів – спортсменів всіх відділень  терміном на один навчальний рік.

 

4.2. Кількісний та якісний склад батьківського комітету школи визначається рішенням загальношкільних батьківських зборів.

 

4.3. Із складу батьківського комітету обираються голова, секретар, скарбник фонду допомоги школи.

 

4.4. Батьківський комітет складає план роботи на навчальний рік, керуючись завданнями, що стоять перед школою, відповідно до плану роботи закладу, який включає усі напрямки організації навчально-виховного процесу та погоджує його з директором школи.

 

4.5. Батьківський комітет приймає свої рішення більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів комітету.


4.6. Загальношкільний батьківський комітет скликає збори (конференцію) батьків не  рідше 2 разів на рік ( батьківські збори  по відділенням проводяться не рідше 4 разів на рік).


4.7. Батьківський комітет школи звітує про свою роботу перед загальношкільними зборами батьків  один раз в рік – в день виборів нового складу комітетів.


4.8. Комітети ведуть протоколи своїх засідань і загальношкільних батьківських зборів відповідно до інструкції про ведення діловодства ДЮСШ.


4.9. Протоколи зберігаються в канцелярії ДЮСШ.


4.10. відповідальність за діловодство в комітеті покладається на голову комітету або секретаря.


5. Права та обовязки батьківського комітету. 


5.1. Комітети мають право:
брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які опинилися в складних умовах проживання;
– встановлювати зв’язки  з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі, захисту здоров’я і життя учнів, навчальної та виховної роботи, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у позашкільному навчальному закладі;
– звертатися до директора,  педагогічної ради щодо роз’яснення стану і перспектив роботи  позашкільного навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
– за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
– скликати позачергові батьківські збори (конференції);
– створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства;

– брати участь у вирішенні питань, передбачених статутом цих фондів;
-  ставити питання про добровільну матеріальну допомогу школі від батьків учнів.

- приймати рішення щодо щомісячних   добровільних батьківських внесків та  їх розміру;

– контролювати надходження і розподіл грошей;
– надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювання діяльності і результативності виступів учнів-спортсменів - переможців змагань;
– сприяти покращенню харчування учнів;
– сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування позашкільного навчального закладу;
– сприяти організації інноваційної та експериментальної  діяльності позашкільного навчального закладу;

– бути відзначеними грамотами та іншими формами морального та матеріального заохочення.   

- Голова комітету може бути присутнім (з наступним інформуванням комітету) на окремих засіданнях педагогічної Ради, інших органах самоврядування  з питань, що відносяться  до компетенції комітету.   

 

5.2. Комітети зобовязані: 
виконувати плани роботи, затверджені головою батьківського комітету;
вести протоколи засідань батьківських зборів, що зберігаються  в справах закладу та передаються актом новообраному комітету;
– надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора закладу або відповідального органа управління освітою;
– залучати батьків до організації позашкільної роботи;
– організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у ДЮСШ  з метою збереження життя і здоров’я учнів;
– у разі потреби звітувати перед загальними зборами (конференціями);

- приймати рішення  відповідно до діючого законодавства.  

 Обновлен 05 ноя 2016. Создан 17 окт 2016